AdvokatTjenester

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Arveoppgjør

Når en av foreldrene dine dør, eller ektefelle, samboer går bort, vil den arverettslige stillingen være avhengig av familieforhold, arvelovens bestemmelser kombinert med hvilke avtaler og testament som foreligger. Hvordan skal arven fordeles når foreldre dør? Hvordan blir arveoppgjøret der deler av avdødes formue inngikk i felleseie med ektefelle eller sameie med samboer? Hvilke regler gjelder for arveoppgjøret ved privat skifte og hvilken risiko foreligger der gjeld overtas. Mange av disse spørsmål kan vi bidra til å klargjøre, og gi bistand i den videre prosessen og i et eventuelt privat skifte.

 

Vi bistår med utfylling av skjema overfor domstolen, og vurdering av om det er aktuelt å ta over gjeldsansvaret og samtykke til privar skifte. Skifteattesten vil da bli uarbeidet av domstolen på et tidligere tidspunkt enn ellers.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt arveoppgjør.

Les mer

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd etter skilsmisse eller opphør av samboerskap, er det viktig for begge parter at grunnlaget for fordeling av felles formue og gjeld, blir så riktig som mulig. I en slik situasjon kan det være mange forhold som spiller inn, hvem skal overta bolig, eventuelt hytte, bil, båt, og lån. 

 

Det er mange spørsmål som dukker opp, blant annet: 

 

1) har man lik andel i de enkelte formuesgoder,

2) fra hvilket tidspunkt skal formuen vurderes, og hvordan skal verdien fastsettes

3) hvem skal overta lån, og betale eventuell gjeld, 

4) hvem kan overta bolig, hytte, bil, eller skal det selges.

5) hvem skal betale til hvem og med hvor mye

6) hvilke kostnader og inntekter som har oppstått etter bruddet er relevant for skiftet

 

Det kan være viktig å få sikret oppgjøret på best mulig for den som har noe til gode.

 

Ofte vil det være en god investering å la seg bistå av advokat. Dersom man oppfyller de økonomiske vilkår for fritt rettsråd/fri rettshjelp, vil man ha rett til det i denne forbindelse. 

Les mer

Pengekrav

Det er mange juridiske konflikter som har sitt utspring i et pengekrav i en eller annen form. Da blir spørsmålet hvordan dette kan følges opp slik at kravet blir betalt. Det må undersøkes om kravet er ubestridt eller om det er omstridt. Hvilke muligheter finnes for å få til en betalingsavtale. Vil det være mulighet for forlik, eller om det er nødvendig å gå veien om forliksrådet, eller utleggsforretning og tvangsinndrivelse.  Det må undersøkes om kravet er foreldet eller ikke. Dette kan vi bistå med spesifisert i forhold til hvor problemet er i den enkelte sak.

Les mer

Fast eiendom

Advokatfirma Pollan Thowsen AS bistår med overdragelse av fast eiendom der selger og kjøper allerede er enige om en kjøpekontrakt. Banken vil kreve at oppgjøret skjer via megler eller advokat, der det ytes bolig eller hyttelån, slik at banken får sikkerhet for at pantobligasjonen tinglyses samtidig med skjøtet. Det kreves egen forsikring for å kunne ta disse oppgjørene, i tillegg til tilknytning til Reklamasjonsnemnda og godkjennelse fra Finanstilsynet. Vårt firma har konkurransedyktige priser for gjennomføring av oppgjørsoppdrag.

 

Nabotvister, husleietvister og andre forhold som gjelder fast eiendom kan også tilspisse seg på en slik måte at det kan være fornuftig å søke advokatbistand for å få løst. Mange av disse sakene kan behandles for eksempel i Forliksrådet i kommunen, eller Husleietvistutvalget, som er rimeligere tvisteorgan enn domstolen.

Les mer

Strafferett

Som tiltalt i en straffesak har du rett til å få dekket kostnader til forsvarer fra det offentlige, uavhengig av inntekts og formuesforhold. Det er fritt forsvarervalg i Norge, og kan velge en annen advokaten dersom du ikke ønsker å la deg bistå av den faste forsvareren du får oppnevnt av domstolen.  

 

Fornærmede i alvorlige straffesaker vil ha krav på bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Dette gjelder gjennom hele saken, og kan innvilges også for perioden før det er tatt ut tiltale. 

 

Les mer

Frivillig vergemål & fratakelse av rettslig handleevne

I dag er ordinære vergemål helt frivillig og kan sies opp, hvis man ikke trenger det lenger. De som har verge, kalles gjerne «vergehaver». Vergehavere som ikke er fratatt rettslig handleevne i henhold til domsavsigelse, har fortsatt sin rettslige handleevne i behold.
Dersom man sier opp vergemålet, kan Statsforvalteren bestemme seg for å fremme sak om fratakelse av rettslig handleevne overfor domstolen, dersom de mener vilkårene for dette er oppfylt. 

 

 

 

Les mer