Frivillig vergemål & fratakelse av handleevne

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Frivillig vergemål & fratakelse av rettslig handleevne

Frivillig vergemål og fratakelse av rettslig handleevne
Advokatfirma Pollan Thowsen AS har lang erfaring med vergemål både fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi kan bistå deg dersom du eller pårørende ønsker å få oppnevnt verge eller hjelp til å få endret på vergemålet.


Dersom du trenger bistand i forbindelse med at Statsforvalteren har fremmet sak om fratakelse av din rettslige handleevne overfor domstolen, kan vårt firma bistå som prosessfullmektig. Dersom du allerede er fratatt rettslig handleevne, har du rett til å anke dommen, eller fremme en ny sak om omgjøring/opphevelse.


Etter ikrafttredelsen av vergemålsloven av 26. mars 2010 ble kommunens overformynderi omorganisert og overført til Fylkesmannen, nå Statsforvalteren i fylket. Tidligere kunne overformynderiet opprette hjelpeverge og i enkelte saker umyndiggjøre personer som falt inn under vilkårene for dette i Lov om Umyndiggjørelse av 28. november 1898. Umyndiggjørelse var et omfattende inngrep i den personlige frihet. For å få opphevet umyndiggjørelsen, måtte den umyndiggjorte selv fremme søksmål overfor domstolen for å få opphevet umyndiggjørelsen.


I dag er ordinære vergemål helt frivillig og kan sies opp, hvis man ikke trenger det lenger. De som har verge, kalles gjerne «vergehaver». Vergehavere som ikke er fratatt rettslig handleevne i henhold til domsavsigelse, har fortsatt sin rettslige handleevne i behold.


Dersom man sier opp vergemålet, kan Statsforvalteren bestemme seg for å fremme sak om fratakelse av rettslig handleevne overfor domstolen, dersom de mener vilkårene for dette er oppfylt. Statsforvalteren fatter gjerne et midlertidig vedtak om fratakelse av rettslig handleevne, som gjelder inntil saken er avgjort av rettsvesenet ved dom.


De som blir fratatt rettslig handleevne ved dom kan ikke lenger si opp vergemålet, men har krav på å få oppnevnt advokat i prosessen frem til endelig avgjørelse i saken.


Vårt firma kan bistå deg i denne prosessen.

 

Ta kontakt